Tukea asumiseen ja elämiseen

Tukea asumiseen ja elämiseen saa Kelasta. Erilaisia tukimuotoja ovat mm. opintotuki, koulumatkatuki, ateriatuki, yleinen asumistuki ja toimeentulotuki. Nämä ovat asumiseen ja opiskeluun liittyviä tukia, joista tarkemmin seuraavassa.

Opintotuki

Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskeluaikainen toimeentulon siltä osin kuin sitä ei katsota vanhempien velvollisuudeksi tai toimeentuloa ei ole muulla tavoin turvattu. Opintotuki koostuu opintorahasta ja valtion takaamasta opintolainasta. Myös asumislisä kuuluu opintotukeen ulkomailla opiskelevilla, Ahvenanmaalla asuvilla sekä opiskelevilla tai kansan- tai urheiluopiston maksullisilla linjoilla opiskelevilla. 1.8.2017 alkaen Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin. Opintotuen määrä ja myöntämisehdot ovat erilaiset toisen asteen opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. 1.8.2017 jälkeen aloitetuissa opinnoissa korkeakoulujen enimmäistukiaikoja on lyhennetty.

Opintoraha on valtion rahoittama avustus, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Lapsilisään oikeutettu voi saada opintorahaa vasta 17 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien. Itsenäisesti asuvalle alle 17-vuotiaalle voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin myöntää asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. 1.8.2017 alkaen korkeakouluopiskelijoiden opintoraha yhtenäistettiin toisen asteen opintorahojen tasalle.

Opintorahaa myönnettäessä otetaan huomioon hakijan vanhempien tulot, kun kyse on toisella asteella opiskelevasta alle 18-vuotiaasta tai vanhempiensa luona asuvasta. Näillä opiskelijoilla vanhempien tulot voivat alentaa opintorahaa tai estää sen myöntämisen. Vanhempien pienet tulot voivat myös korottaa opintorahaa näissä tapauksissa.
Myös opiskelijan omat tulot vaikuttavat oikeuteen saada opintorahaa. Opintoraha on veronalaista tuloa. Jos opintotuki on alle 170€/kk,  se ei ole veronalaista tuloa. Jos opintoraha on yli 170€/kk, Kela perii siitä automaattisesti 10% veroa. Tämä saattaa olla liikaa jos opiskelijalla ei ole muita tuloja,  tällaisessa tapauksessa tilaa uusi verokortti opintorahaa varten, p. 029 497 000. Muutoin opintorahaa verotetaan 10% mukaan.

Lisää opintorahasta täältä

Yleinen asumistuki on tuki Suomessa vuokralla asuvien opiskelijoiden asumiseen. Yleinen asumistuki tulee hakea Kelasta. Sen voi hakea sähköisesti Kelan asioimispalvelun kautta. Yleisen asumistuen määrään vaikuttavat opiskelijan itsensä sekä mahdollisesti samaan ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden arvioidut tulot.

Lisää yleisestä asumistuesta täältä

Asumislisää opiskelija voi hakea, jos hän opiskelee ulkomailla, opiskelee ja asuu Ahvenanmaan maakunnassa tai opiskelee kansan- tai urheiluopiston maksullisella linjalla. Sitä haetaan Kelasta.

Lisää asumislisästä täältä

Opintolaina on laina, jonka opiskelija hakee valitsemastaan pankista sen jälkeen, kun hänelle on myönnetty opintolainan valtiontakaus. Lainan ehdot opiskelija sopii pankin kanssa. Koska valtio takaa opintolainan, lainalle ei tarvita muuta vakuutta. Laina maksetaan pankin varoista. Sen takaisinmaksu alkaa useimmiten opintojen päätyttyä. 1.8.2017 opintolainan määriä korotettiin kaikilla opiskelijoilla.

Lisää opintolainasta täältä

Koulumatkatuki

Koulumatkatukena korvataan päivittäisten koulumatkojen kustannukset. Tuki on tarkoitettu toisen asteen opiskelijoille ja niille, joiden opinnot lasketaan osaksi toisen asteen koulutusta (ns. valmentavat koulutukset). Koulumatkatuesta voi lukea Kelan sivuilta .

Koulumatkakustannukset korvataan, kun matkan pituus ja kustannukset ylittävät laissa säädetyt rajat. Koulumatkatukea voi saada jos lyhin autoreitti kodin ja koulun välillä on vähintään 10km (jos reitti on alle 10km mutta linja-auto kulkee yli 10km matkan, ei koulumatkatukea voi saada), matkakustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa (ei koske Waltti-seutuliikennettä, koulukuljetusta eikä itse järjestettyä kulkutapaa) ja teet vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa.

Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodeksi (1.8.-31.7.). Hakemus- ja ostotodistuslomaketta saa oppilaitoksista ja Kelan toimistoista. Hakemus ja mahdollinen ostotodistus toimitetaan oppilaitokseen. Koulumatkatuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta lukien.

Jos koko koulutus alkaa kesä- tai heinäkuussa, kyseisten kuukausien koulumatkatuen voi hakea samalla kuin niitä seuraavan lukuvuoden. Elokuussa päättyvässä koulutuksessa elokuun koulumatkatuki haetaan samalla kuin sitä edeltävän lukuvuoden.

Ateriatuki

Korkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja alennukseen aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Kyseisissä ravintoloissa noudatetaan valtioneuvoston vahvistamia ateriakokonaisuuksien enimmäishintoja joista ravintolan pitäjä on vähentänyt ateriatuen. Tuki maksetaan ravintolan pitäjälle, ja se on 1,94 euroa aterialta.

Alennushintaisen aterian saa voimassa olevaa opiskelijakorttia, Kelan ateriatukikorttia näyttämällä tai maksamalla ateria Lyyra-maksutarralla. Oppilaitos vastaa ateriatukikortin myöntämisestä niille ateriatukeen oikeutetuille, joilla ei ole opiskelijakorttia. Ateriatukea voivat saada opiskelijat, jotka suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa sekä opintotukeen oikeuttaviin ammatillisiin tai erikoistumis-koulutusohjelmiin osallistuvat opiskelijat.

Opiskelijakortit, joilla alennuksen saa:

  • voimassa oleva SAMOKin tai SYL:n opiskelijakortti
  • digitaalinen Frank tai Pivo opiskelijakortti
  • voimassa olevan AMK-opiskelijakortti
  • voimassa oleva opiskelijakortti tai ISIC opiskelijakortti, jossa on suomalaisen yliopiston tai ammattikorkeakoulun nimi
  • Kelan ateriatukikortti

Alennuksen voi saada myös maksamalla aterian Lyyra-maksutarralla.

Lisää ateriatuesta täältä

Yleinen asumistuki

Pienituloiset (ja Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat) voivat hakea ja saada yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Asumistuen määrää vaikuttavat henkilöluku, asunnon sijaintikunta ja bruttokuukausitulot (tulo ennen verojen vähennystä).

Perusomavastuu määräytyy kaavan mukaan, jossa omavastuun määrään vaikuttavat yhteenlasketut tulot ja aikuisten ja lasten lukumäärä. Alaikäisten lasten tulot eivät enää vaikuta yleisen asumistuen määrään.

Yleinen asumistuki myönnetään pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan, ja jos muutoksia tuloissa ja olosuhteissa tapahtuu vuoden aikana tapahtuu, tuki  tarkistetaan. Tuki tarkistetaan, jos tulot pienevät 200 eurolla tai nousevat 400 eurolla kuukaudessa. Tulojen muutokset otetaan huomioon sitä seuraavan kuukauden alusta, josta alkaen muutos on ollut voimassa kuukauden 1. päivästä. Siis, jos tulot nousevat esimerkiksi 15.2, huomioidaan ne 1.4 alkaen.

Oman asumistukensa määrää voi arvioida laskurilla osoitteessa: www.kela.fi/laskurit

Tukea voi hakea verkossa Kelan sivuilta. Hakemukseen tarvittavat liitteet, kuten vuokrasopimus, voi lähettää myös sähköisesti tai toimittamalla ne määräajan sisällä Kelan toimistoon.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja.

Suomessa asuva tai oleskeleva henkilö tai perhe voi hakea toimeentulotukea, jos tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin menoihin. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet. Tuen tarve harkitaan asiakkaan tilanteen perusteella.
Toimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi etuudeksi, ja sen tarkoitus on auttaa tilapäisten vaikeuksien yli, ehkäistä sellaisten syntymistä ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Toimeentulotukea haetaan ensisijaisesti Kelasta.
Toimeentulotuki - Kela.fi

Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää toimeentulotukea. Hakeminen edellyttää, että asiakkaalla on ensin Kelassa voimassaoleva toimeentulotukipäätös.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea oman kunnan sosiaalitoimistosta.

Päivitetty 20.02.2018

Linkkejä

Näistä osoitteista saat lisätietoa asumisen ja opiskelun erilaisista tukivaihtoehdoista sekä lapsiperheille ja työttömille myönnettävistä tuista. Katso myös artikkeli 2. asteen opiskelijan tuista.