Perustietoa vuokralaiselle

taloja.jpg

Vuokrasopimus

Vuokrattavasta asunnosta tehdään aina vuokrasopimus, joko kirjallinen tai suullinen. Kirjallinen sopimus on suositeltavampi, koska silloin on erimielisyyksien sattuessa helpompi osoittaa, mitä on sovittu.

Vuokrasopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voi päättyä milloin tahansa  vuokralaisen tai vuokranantajan päätöksestä. Määräaikaisessa vuokrasopimuksessa vuokrasuhteen päättymispäivä on sovittu, ja sen voi vain poikkeuksellisesti päättyä kesken sopimuskauden. Siksi kannattaakin tarkoin harkita pitkien määräaikaisten vuokrasopimusten tekemistä.

Vuokran suuruus ja maksaminen

Lain mukaan vuokran tulee olla kohtuullinen. Vuokran suuruuteen vaikuttavat alueen vastaavien asuntojen vuokrat sekä huoneiston vuokra-arvoa alentavat ja nostavat seikat, esimerkiksi huoneiston kunto, varustetaso ja sijainti. Vuokra tulee maksaa sovittuna päivänä. Jos muuta ei ole sovittu, vuokra on maksettava toisena arkipäivänä vuokranmaksukauden (yleensä kuukauden) alusta.

Vuokran tarkistuksesta eli sen korottamisesta tai alentamisesta on syytä sopia jo vuokrasopimusta tehtäessä. Yleensä tällainen tarkistus vuokraan tehdään kerran vuodessa. 

Vuokraennakko ja -vakuus

Vuokranantaja voi vaatia vuokraennakkoa, joka voi lain mukaan olla enintään kolmelta kuukauden vuokraa vastaava summa. Jos olet maksanut vuokraennakkoa, huolehdi siitä, että saat vastaavasti myös vuokra-aikaa. Vuokraennakko hyvitetään yleensä ensimmäisestä tai viimeisestä vuokrasta, ja se tulee merkitä myös vuokrasopimukseen.

Vuokravakuus eli takuuvuokra annetaan vuokran maksamisen varmistamiseksi ja se maksetaan yleensä ennen vuokrasuhteen alkamista (avainten luovuttamista). Suuruudeltaan se voi vastata enintään kolmen kuukauden vuokraa. Vakuus palautetaan vuokralaiselle täysimääräisenä vuokrasuhteen päätyttyä, ellei vuokranantajalla ole perustetta käyttää sitä. Vuokranantaja voi käyttää vuokravakuuden esimerkiksi siinä tapauksessa, että vuokralainen on aiheuttanut asunnossa vahinkoa, jotka joudutaan korjaamaan.

Vuokravakuuden maksukuitti kannattaa säilyttää!

Vuokralaisen muut velvollisuudet

Vuokralaisen tärkeimmät velvollisuudet on maksaa vuokra ajallaan, pitää asunto kunnossa ja elää talon sääntöjen mukaisesti muut asujat huomioiden. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka on tahallisesti aiheuttanut. Vuokralainen on myös vastuussa hänen luvallaan asunnossa oleilevan aiheuttamasta vahingosta. Huoneistossa tapahtuneesta vahingosta on heti ilmoitettava vuokranantajalle, oli syy mikä tahansa.

Pois muuttaessa on hyvän tavan mukaista, jättää asunto moitteettomaan ja siistiin kuntoon.

Jälleenvuokraus ja alivuokraus

Vuokralainen saa jälleenvuokrata asunnon toiselle asukkaalle vuokranantajan luvalla. Tällöin vuokrasopimus on voimassa sekä alkuperäisen asukkaan ja vuokranantajan välillä sekä alkuperäisen vuokralaisen ja uuden vuokralaisen välillä.

Alivuokraus tarkoittaa sitä, että vuokralainen vuokraa osan asunnostaan toiselle, ja asuu asunnossa myös itse. Alivuokralainen maksaa vuokraa käyttämästään asunnon osasta päävuokralaiselle, joka maksaa koko vuokran vuokranantajalle.

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan jommalta kummalta puolelta irtisanoa sopimussuhteen aikana. Jos sopimus irtisanotaan, se päättyy irtisanomisajan kuluttua, joka alkaa sen kuukauden viimeisenä päivänä, jolloin sopimus on irtisanottu. Vuokralaiselle irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Jos vuokranantaja irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on kolme kalenterikuukautta. Jos vuokrasuhde on ehtinyt kestänyt vähintään vuoden, irtisanomisaika on kuusi kalenterikuukautta.

Vuokranantajalla tulee olla hyväksyttävä syy sopimuksen irtisanomiseen, esimerkiksi asunnon tarve omaan tai lähisukulaisen tai työntekijän käyttöön. Irtisanominen on mahdollista tehdä myös vuokraehtojen tarkistamiseksi. Vuokranantajan ja myös vuokralaisen on aina tehtävä irtisanomisilmoitus kirjallisesti ja annettava se tiedoksi vastapuolelle. Vuokranmaksaminen jatkuu irtisanomisajan loppuun saakka.

Vuokrasopimuksen purkaminen

Vuokrasopimuksen purkaminen tarkoittaa tilannetta, jossa vuokrasopimus päättyy ilman irtisanomisaikaa. Vuokrasopimuksen purkaminen voidaan tehdä vain lakiin kirjatuista syistä. 

Vuokralainen on oikeutettu purkamaan vuokrasopimuksensa ja saamaan vahingonkorvausta sopimuksen ennenaikaisen päättymisen vuoksi. Näin esimerkiksi jos vuokranantaja ei hoida/korjaa huoneiston puutteellisuutta (esim. rikkinäinen jääkaappi) vuokralaisen korjauskehotuksista huolimatta ja puutteellisuudella on oleellinen merkitys. Sopimus voi päättyä välittömästi sen kirjallisen purkamisilmoituksen tiedoksiannon jälkeen.

Vuokranantajalla on oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen, jos vuokralainen rikkoo olennaisesti velvollisuuksiaan (esim. vuokranmaksu) eikä kirjallisen huomautuksen jälkeenkään paranna tapojaan. Vuokranmaksun laiminlyönnin vuoksi vuokrasopimus voidaan purkaa ilman ennakkovaroitustakin.

Vuokralaisen on hyvä tutustua taloyhtiön järjestyssääntöihin. Niistä ilmenee muun muassa hiljaisuuden alkamisajankohta.

Häätö

Häätö ei tarkoita samaa kuin irtisanominen tai vuokrasopimuksen purkaminen, jotka ovat sopimuksen ulkopuolisia päättymiskeinoja. Häätö on teko, jolla huoneisto on tarkoitus saada tyhjäksi. Ulosottomiehet voivat suorittaa häädön silloin, kun vuokralainen ei ole muuttanut huoneistosta eikä hänellä ole oikeutta pitää huoneistoa hallinnassaan. Vain tuomioistuin voi päättää häädön määräämisestä.

Päivitetty 15.02.2018

Lähde: Nuorisoasuntoliitto ry.: Omaan kotiin - opas itsenäistyvälle nuorelle

Linkkejä