Alle 25-vuotiaat ja työmarkkinatuki

Työmarkkinatukeen on oikeus Suomessa asuvalla työttömällä työnhakijalla, joka ei täytä työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa tai joka työssäoloehdon täytettyään on saanut työttömyyspäivärahaa enimmäismäärän.

Työmarkkinatuessa on rajoituksia, jotka koskevat alle 25-vuotiaita, ammattikouluttamattomia työnhakijoita:

  • Alle 17-vuotiaana et ole oikeutettu työttömyysetuuteen (ts. työmarkkinatukeen)
  • 17-vuotta täyttäneellä ammattikouluttamattomalla henkilöllä on oikeus työmarkkinatukeen, mutta vain siltä ajalta, jona hän osallistuu työllistymistä edistäviin palveluihin, kuten työnhaku- ja uravalmennukseen, koulutus- ja työkokeiluun, työvoimakoulutukseen, kuntouttavaan työtoimintaan, työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun tai kotoutumistuella tuettuun maahanmuuttajan omaehtoinen opiskeluun
  • 18-vuottta täyttäneet voivat saada työmarkkinatukea, myös työttömyysajalta, jos muut edellytykset työmarkkinatukeen täyttyvät. Jos sinulla on oikeus Kelan tai työttömyyskassan maksamaan työttömyyspäivärahaan, voidaan sitä maksaa sinulle sekä työttömyyden että työllistymistä edistävien palveluiden ajalta, kun olet täyttänyt 17 vuotta.

Alle 25-vuotiailla, joilla ei ole ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, on velvoite hakea vähintään kahteen tutkintoon johtavaan opiskelupaikkaan yhteishakuaikoina. Koulutus voi olla 2. asteen ammattikoulutus tai korkeakouluopintoja. Opiskelupaikan tulee siis olla ammatilliset valmiudet antavaa. Jos on suorittanut vain peruskoulun, voit hakea myös lukio-opintoihin.

Mikäli tätä hakuvelvoitetta ei täytä, menettää oikeuden työttömyysetuuteen syyslukukauden alusta eli 1.9. alkaen toistaiseksi. Työttömyysetuuden voi menettää toistaiseksi myös, jos ilman pätevää syytä kieltäytyy koulutuksesta tai keskeyttää ammatillisia valmiuksia antavan koulutuksen. Oikeuden etuuteen saa uudelleen, kun on ollut työssäoloehtoon luettavassa työssä, työharjoittelussa, työkokeilussa tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa yhteensä 21 kalenteriviikkoa, valmistunut ammattiin tai täyttänyt 25 vuotta.

Opintojen päättyminen

Päätoimisesti opiskelleen henkilön opiskelua pidetään päätoimisena siihen saakka kun hän on todisteellisesti päättänyt opintonsa. Lukion tai perusopetuksen koko oppimäärää suorittavaa pidetään aina päätoimisena opiskelijana lukukauden päättymiseen saakka. Tämän vuoksi opiskelun loma-ajoiltakaan ei voida maksaa työttömyysetuutta.

Lähde: Te-palvelut
Päivitetty: 22.02.2018

Linkkejä