Nuori työntekijänä

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta ja muita päätöksiä.

15-vuotias
Vakinaiseen työsuhteeseen saadaan ottaa 15 vuotta täyttänyt nuori, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa.

13-14 -vuotias
Työ ei saa haitata koulunkäyntiä. Kevyttä työtä saa tehdä 14-vuotias tai 13-vuotias, joka saman kalenterivuoden aikana täyttää 14 vuotta. Koulun loma-ajasta hän saa olla työssä enintään ½ ja koulutyön aikana tilapäisesti tai muutoin kestoltaan lyhytaikaisissa työsuorituksissa. Työn tulee olla sellaista kevyttä työtä, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen. Työministeriön päätöksessä (1431/1993) on esimerkkiluettelo nuorille sopivista kevyistä töistä.

13-vuotias tai nuorempi
13-vuotias tai nuorempi saa työsuojelupiirin työsuojelutoimiston luvalla työskennellä tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavissa tilaisuuksissa. Nuoria työntekijöitä koskevassa laissa on luettelo poikkeusluvan myöntämisen ehdoista.

Työsopimuksen tekeminen

15 vuotta täyttänyt saa työntekijänä itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja (yleensä isä tai äiti) tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse.

Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos hän pitää sitä tarpeellisena nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.

Mikäli nuori työntekijä tai hänen huoltajansa pyytää on työnantajan esitettävä kirjallinen selvitys työsopimuksen ehdoista ennen sopimuksen tekemistä, jollei sopimusta tehdä kirjallisesti tai kysymys on vain yhtä päivää koskevasta kotitaloustyöstä työnantajan kodissa.

Kesätöitäkin koskevat työsopimukset on viisainta tehdä kirjallisina, vaikka suullinenkin sopimus on osapuolia sitova. Ellei työsopimusta tehdä kirjallisena, on työnantaja yli kuukauden kestävissä työsuhteissa velvollinen pyytämättä antamaan kirjallisen selvityksen työsuhteen ehdoista. Selvityksestä pitää käydä ilmi mm. palkka, työaika, työtehtävät ja työsuhteen kesto.

Palkkaus

Koululaisille maksettava palkka ilmenee yleensä ko. alan työehtosopimuksesta. Palkat ovat keskimäärin 70 - 90 % alimmasta taulukkopalkasta. Aina on syytä varmistua siitä, että palkka lisineen on oikein maksettu. Joka kesä tulee ilmi tapauksia, joissa joko peruspalkkaa tai ainakin yli- tai sunnuntaityökorvauksia taikka ilta- ym. lisiä on jätetty nuorille maksamatta. Mainittuja eriä ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne maksetaan sen päälle.

Työaika

15 vuotta täyttäneen työaika on sama kuin täysi-ikäistenkin, myös ylitöiden tekeminen on sallittua. Alle 15-vuotiaan työpäivä saa olla enintään 7 tuntia, eikä ylitöitä saa tehdä. Töiden tekemistä iltaisin on rajoitettu ja yötyö on kielletty.

Nuorten työajat, ylityöt, työajan sijoittelu, tauot ja lepoajat

  13-14 v 15-17 v HUOM!
Säännöllinen työaika 7 h/vrk35 h/vko 8 h/vrk40 h/vko Työajasta voidaan myöntää poikkeuslupa ammatillisen kehityksen sitä vaatiessa.
Oppivelvollisen työaika kouluaikana - vapaapäivinä 7 h/vrk
- koulupäivinä 2 h/vrk
- viikoittainen työaika yhteensä 12 h/vko
- koulupäivän ja työajan yhteispituus saa olla enintään 8 h/vrk!
Ylityö Kielletty Enintään 80 h/v poikkeusluvalla lisäksi 40 h/v 15-17 vuotiaiden työaika enintään9 h/vrk48 h /vko
Työajan sijoittelu Klo 8-20(painavista syistä klo 6-20 sekä kotitaloustyössä klo 23 asti) Klo 6-22 (kotitaloustyössä klo 23 asti 15 v täyttänyt 2-vuorotyössä ammattikoulutuksen saamiseksi enintään klo 24 asti
Ruokatunti 30 min, jos työaika yli 4 h 30 min/vrk 30 min, jos työaika yli 4 h 30 min/vrk  
Keskeytymätön vuorokausilepo 14 h/vrk 12 h/vrk  
Viikkolepo 38 h/vko 38 h/vko  
       
Tehdyt työtunnit on aina syytä kirjata muistiin esim. kalenteriin tai työaikakirjanpitolomakkeeseen siltä varalta, että niistä tulee myöhemmin kiistaa.

Tehdyt työtunnit on aina syytä kirjata muistiin esim. kalenteriin tai työaikakirjanpitolomakkeeseen siltä varalta, että niistä tulee myöhemmin kiistaa.

Mitä työtä nuori saa tehdä?

Työtehtävät on suhteutettava nuoren fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn. Nuorten työnopastuksesta ja työn valvonnasta tulee kantaa erityistä huolta.
Eräät työt ovat kokonaan kiellettyjä alle 18-vuotiailta (Asetus nuorten työntekijäin suojelusta 508/1986 2 §).

Tällaisia töitä ovat esim;
- työt, jotka ovat kohtuuttoman rasittavia tai edellyttävät huomattavaa vastuuta omasta tai toisten henkilöiden turvallisuudesta tai huomattavaa taloudellista vastuuta,
- yksin tehtävät työt, joissa on ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara,
- työt, joissa altistutaan haitallisesti tekijöille, jotka ovat myrkyllisiä tai syöpää aiheuttavia.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut esimerkkiluettelon nuorille vaarallisista töistä. Niitä ei saa teettää ollenkaan alle 16-vuotiailla, 16 vuotta täyttäneillä saa teettää, jos työn turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi. Tällöin työnantajan tulee lisäksi ilmoittaa työn teettämisestä työsuojelupiiriin. Ilmoituslomakkeen saa mm työsuojelupiireistä.

Terveystarkastus

Jos työsuhde on tarkoitettu kestämään yli kolme kuukautta, on nuorelle työntekijälle suoritettava terveystarkastus työnantajan kustannuksella viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Terveystarkastusta ei tarvitse tehdä, jos työ on kevyttä liike-, toimisto- tai muuta niihin verrattavaa kevyttä työtä tai jos nuorella työntekijällä on esittää vuotta nuorempi lääkärintodistus, joka riittävästi selvittää hänen soveltuvuutensa ko. työhön.

Luettelo nuorista

Kaikista niistä nuorista, joiden työsuhde kestää vähintään kaksi kuukautta, on työnantajan pidettävä luetteloa, josta ilmenee:

  • nuoren täydellinen nimi ja syntymäaika
  • osoite
  • huoltajan nimi ja osoite
  • työsuhteen alkamisaika
  • selvitys työtehtävistä

Työsuhteen päättyminen

Kesätyöt ovat yleensä määräaikaisia. Sopimus päättyy ilman irtisanomista sopimuskauden päättyessä.

Työsuhteen päättyessä maksettavaan lopputiliin pitää yleensä liittyä lomakorvaus, koska kesätyöntekijällekin kertyy normaalisti oikeus vuosilomaan, mutta nuori ei voi pitää lomapäiviä varsinaisena vuosilomana. Lomakorvaus on maksettava eriteltynä palkan päälle, sitäkään ei saa sisällyttää peruspalkkaan. Työntekijällä on halutessaan oikeus saada myös työtodistus (muista pyytää aina työn päättyessä).

Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei muuta ole sovittu. Jos lopputili viivästyy sovitusta, on työnantaja velvollinen maksamaan täyden palkan odotusajalta, kuitenkin enintään 6 päivältä.

Apu ja neuvonta

Jos ongelmia ilmaantuu, pitäisi asiaa pyrkiä selvittämään ensisijaisesti työpaikalla. Vanhempien aktiivisuus on usein paikallaan. Jos työpaikalla on luottamusmies tai vastaava työntekijäin edustaja, voi apua pyytää häneltä. Jos asia ei paikallisesti selviä, voidaan selvittelyapua pyytää työsuojeluviranomaisilta.

Nuorten, niin kuin tietenkin muidenkin työsuhdetta koskevista asioista saa lisätietoja työsuojelupiireistä.

Lähde:Työsuojeluhallinto

Linkkejä