Tukea asumiseen ja elämiseen

Tukea asumiseen ja elämiseen saa Kelasta. Erilaisia tukimuotoja ovat mm. opintotuki, koulumatkatuki, ateriatuki, yleinen asumistuki ja toimeentulotuki. Nämä ovat asumiseen ja opiskeluun liittyviä tukia, joista tarkemmin seuraavassa.

Opintotuki

Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskeluaikainen toimeentulon siltä osin kuin sitä ei katsota vanhempien velvollisuudeksi tai toimeentuloa ei ole muulla tavoin turvattu. Opintotuki koostuu opintorahasta ja valtion takaamasta opintolainasta. Myös asumislisä kuuluu opintotukeen ulkomailla opiskelevilla ja kansan- tai urheiluopiston maksullisilla linjoilla opiskelevilla. 1.8.2017 alkaen Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin. Opintotuen määrä ja myöntämisehdot ovat erilaiset toisen asteen opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. 18.2017 jälkeen aloitetuissa opinnoissa korkeakoulujen enimmäistukiaikoja on lyhennetty.

Opintoraha on valtion rahoittama avustus, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Lapsilisään oikeutettu voi saada opintorahaa vasta 17 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien. Itsenäisesti asuvalle alle 17-vuotiaalle voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin myöntää asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. 1.8.2017 alkaen korkeakouluopiskelijoiden opintoraha yhtenäistettiin toisen asteen opintorahojen tasalle.

Opintorahaa myönnettäessä otetaan huomioon hakijan vanhempien tulot, kun kyse on toisella asteella opiskelevasta,perheettömästä alle 20-vuotiaasta. Näillä opiskelijoilla vanhempien tulot voivat alentaa opintorahaa tai estää sen myöntämisen. Vanhempien tulot voivat myös korottaa opintorahaa.
Myös opiskelijan omat tulot vaikuttavat oikeuteen saada opintorahaa. Opintoraha on veronalaista tuloa. Jos opintotuki on vuoden aikana ainoa tulonlähteesi, hanki itsellesi verohallinnosta muutosverokortti, jolloin opintorahasta ei pidätetä veroa. Muutoin opintorahaa verotetaan 10% mukaan.

Yleinen asumistuki on tuki Suomessa vuokralla asuvien opiskelijoiden asumiseen. Yleinen asumistuki tulee hakea Kelasta (esim. aiemmin opintotuen asumislisää saaneet opiskelijat eivät saa sitä automaattisesti). Sen voi hakea sähköisesti Kelan asioimispalvelun kautta. Yleisen asumistuen määrään vaikuttavat opiskelijan itsensä sekä mahdollisesti samaan ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden arvioidut tulot.

Asumislisää opiskelija voi hakea, jos hän opiskelee ulkomailla tai opiskelee kansan- tai urheiluopiston maksullisella linjalla. Sitä haetaan Kelasta.

Opintolaina on laina, jonka opiskelija hakee valitsemastaan pankista sen jälkeen, kun hänelle on myönnetty opintolainan valtiontakaus. Lainan ehdot opiskelija sopii pankin kanssa. Koska valtio takaa opintolainan, lainalle ei tarvita muuta vakuutta. Laina maksetaan pankin varoista. Sen takaisinmaksu alkaa useimmiten opintojen päätyttyä. 1.8.2017 opintolainan määriä korotettiin kaikilla opiskelijoilla.

Koulumatkatuki

Koulumatkatukena korvataan päivittäisten koulumatkojen kustannukset. Tuki on tarkoitettu toisen asteen opiskelijoille ja niille, joiden opinnot lasketaan osaksi toisen asteen koulutusta (ns. valmentavat koulutukset). Koulumatkatuen rajoituksista voi lukea Kelan sivuilta .

Koulumatkakustannukset korvataan, kun matkan pituus ja kustannukset ylittävät laissa säädetyt rajat. Koulumatkatukea voi saada vähintään 10km koulumatkaan ja kun matkakustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa.

Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodeksi (1.8.-31.7.). Hakemus- ja ostotodistuslomaketta saa oppilaitoksista ja Kelan toimistoista. Hakemus ja mahdollinen ostotodistus toimitetaan oppilaitokseen. Koulumatkatuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta lukien.

Jos koko koulutus alkaa kesä- tai heinäkuussa, kyseisten kuukausien koulumatkatuen voi hakea samalla kuin niitä seuraavan lukuvuoden. Elokuussa päättyvässä koulutuksessa elokuun koulumatkatuki haetaan samalla kuin sitä edeltävän lukuvuoden.

Ateriatuki

Korkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja alennukseen aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Kyseisissä ravintoloissa noudatetaan valtioneuvoston vahvistamia ateriakokonaisuuksien enimmäishintoja joista ravintolan pitäjä on vähentänyt ateriatuen. Tuki maksetaan ravintolan pitäjälle, ja se on 1,94 euroa aterialta.

Alennushintaisen aterian saa voimassa olevaa opiskelijakorttia, Kelan ateriatukikorttia näyttämällä tai maksamalla ateria Lyyra-maksutarralla. Oppilaitos vastaa ateriatukikortin myöntämisestä niille ateriatukeen oikeutetuille, joilla ei ole opiskelijakorttia. Ateriatukea voivat saada opiskelijat, jotka suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa sekä opintotukeen oikeuttaviin ammatillisiin tai erikoistumis-koulutusohjelmiin osallistuvat opiskelijat.

Opiskelijakortit, joilla alennuksen saa SAMOKin sininen tai vihreä opiskelijakortti sekä SYL:n sininen opiskelijakortti.

Yleinen asumistuki

Pienituloiset (ja Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat) voivat hakea ja saada yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Asumistuen määrää vaikuttavat henkilöluku, asunnon sijaintikunta ja bruttokuukausitulot (tulo ennen verojen vähennystä).

Perusomavastuu määräytyy kaavan mukaan, jossa omavastuun määrään vaikuttavat yhteenlasketut tulot ja aikuisten ja lasten lukumäärä. Alaikäisten lasten tulot eivät enää vaikuta yleisen asumistuen määrään.

Yleinen asumistuki myönnetään pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan, ja jos muutoksia tuloissa ja olosuhteissa tapahtuu vuoden aikana tapahtuu, tuki  tarkistetaan. Tuki tarkistetaan, jos tulot pienevät 200 eurolla tai nousevat 400 eurolla kuukaudessa. Tulojen muutokset otetaan huomioon sitä seuraavan kuukauden alusta, josta alkaen muutos on ollut voimassa kuukauden 1. päivästä. Siis, jos tulot nousevat esimerkiksi 15.2, huomioidaan ne 1.4 alkaen.

Oman asumistukensa määrää voi arvioida laskurilla osoitteessa: www.kela.fi/laskurit

Tukea voi hakea verkossa Kelan sivuilta. Hakemukseen tarvittavat liitteet, kuten vuokrasopimus, voi lähettää myös sähköisesti tai toimittamalla ne määräajan sisällä Kelan toimistoon.

Toimeentulotuki

Joskus elämätilanne saattaa olla sellainen, että toimeentulo on haasteellista. Palkkatulot, muut tulot tai säästössä olevat varat eivät riitä välttämättömiin ja kohtuullisiin elinkustannuksiin. Tällöin on mahdollisuus kääntyä avun saamiseksi kunnan toimeentulotukipalvelujen puoleen.

Toimeentulotukea voivat saada yksinään asuvat ja perheet. Se muodostuu perustoimeentulotuesta (perusosa ja muut perusmenot), täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto, ja sen suurus lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen mukaan. Tukea siis maksetaan se määrä, jolla hyväksyttävät menot ylittävät saadut tulot.  Toimeentulotuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan.

Kaikki omat, puolison ja samassa taloudessa elävien lasten tulot ja varallisuus on käytettävä  toimeentuloon ja elämiseen, ennen kuin voi saada toimeentulotukea. Muut tulot, kuten työttömyysturva, vaikuttavat toimeentulotuen suuruuteen.

1.1.2017 perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyy Kelalle. Oman asuinkunnan sosiaalitoimistosta voi tämänkin jälkeen hakea täydentävää toimeentulotukea sellaisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.

Tukea tammikuulle 2017 voi hakea paperihakemuksella jo 1.12.2016. Sähköinen hakua avautuu 12.12.2016. Paperisia lomakkeita saa Kelasta, kunnan sosiaalitoimesta tai ne voi tulostaa netistä Kelan sivuilta.

Jos olet jo saanut toimeentulotukea, muista säilyttää viimeisin toimeentulotukipäätös huolellisesti. Tarvitset hakiessasi ensimmäistä kertaa toimeentulotukea Kelasta.

Lisätietoja toimeentulotukimuutoksesta täältä (klik)

Lain mukaan päätös toimeentulotuesta on saatava viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa hakemuksen jättämisestä. Kiirellisissä tapauksissa samana tai seuraavana arkipäivänä.

Päivitetty 2.8.2017 (MMK)

Linkkejä

Näistä osoitteista saat lisätietoa asumisen ja opiskelun erilaisista tukivaihtoehdoista sekä lapsiperheille ja työttömille myönnettävistä tuista. Katso myös artikkeli 2. asteen opiskelijan tuista.