Huumeet

Huumeet ovat psykoaktiivisia aineita, jotka vaikuttavat ihmisen psyykkisiin toimintoihin ja tajunnan tasoon. Huumeita ovat muun muassa amfetamiini, ekstaasi, heroiini, kokaiini, kannabis ja LSD. Niitä voidaan käyttää joko laillisena lääkkeenä tai laittomana huumeena. Ne ovat kiellettyjä, jos niitä käytetään huumaantumistarkoituksessa.

Huumeet voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään vaikutuksensa mukaan: Keskushermostoa kiihottavat (mm. amfetamiini), keskushermostoa lamauttavat (mm. heroiini) ja aistinharhoja luovat huumeet (mm. marihuana). Huumausaineiksi voidaan luokitella myös keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet, kuten esimerkiksi eräät unilääkkeet tai kofeiinipitoiset lääkkeet. Useimmat huumeet vaikuttavat keskushermostoon

Kannabis

on yleisnimitys erilaisista hamppukasveista saatavista valmisteista. Marihuana on valmistettu kasvin kuivatuista kukista, lehdistä ja varsiosista kun taas hasis on valmistettu pihkasta. Kannabis pysyy elimistössä pitkään ja sen poistumisaika voi olla jopa viikkoja. Sillä on sekä piristäviä että lamauttavia vaikutuksia ja se huonontaa esimerkiksi ajokykyä. Kannabis tekee ihmisestä joko sosiaalisen tai sisäänpäin kääntyneen ja voi voimistaa aistikokemuksia. Suuret annokset voivat aiheuttaa ahdistusta, vainoharhoja, paniikkimaisia tiloja ja sekavuutta. Nämä menevät yleensä ohi, kun aineen vaikutus lopulta lakkaa. Nuorena aloitettu käyttö heikentää oppimiskykyä ja älyllistä suoriutumista. Vaikka joissakin maissa kannabis on laillinen päihde, tulee muistaa, ettei turvallista huumausainetta ole olemassakaan.

Amfetamiinin

vaikutus kestää useita tunteja ja aiheuttaa ylienergisyyttä, itsevarmuuden tuntemuksia sekä seksuaalisuuden ja voimakkuuden tunteita. Ei-toivottuja vaikutuksia ovat esimerkiksi sekavuus, aisti- ja vainoharhat, vapina, suun kuivuminen ja sydämen toiminnan kiihtyminen. Käytös voi muuttua aggressiiviseksi ja levottomaksi ja pitkäaikaisella käytöllä voi olla vaikutuksia koko persoonallisuuteen.

Ekstaasi

luokitellaan erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Se piristää, antaa voimakasta hyvänolontunnetta sekä lisää fyysistä suorituskykyä ja itsevarmuutta. Vaikutus kestää 4-6 tuntia. Ekstaasi voi aiheuttaa liikehäiriöitä, lihaskramppeja ja ruokahaluttomuutta. Lisäksi se nostaa verenpainetta ja pulssia ja aiheuttaa lämmönsäätelyhäiriöitä ja hampaiden kiristelyä. Pitkäaikainen käyttö lisää sydäninfarktin ja aivoverenvuodon sekä pysyvän aivovaurion riskiä.

Heroiini

kuuluu opiaattien ryhmään ja vaikuttaa keskushermostoa lamaavasti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi hengityslaman riskiä. Vaikutuksena on mielihyvän tunnetta ja uneliaisuutta, mutta myös pahoinvointia. Heroiinin yliannostuksesta seuraa elintoimintojen lamaantuminen ja syvä tajuttomuus eli kooma, joka kestää yleensä muutamasta päivästä muutamaan viikkoon, joskus vuosiakin.

Kokaiini

stimuloi eli kiihottaa keskushermostoa. Se imeytyy verenkiertoon kaikilta limakalvoilta ja on luokiteltu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Sen vaikutuksena on muun muassa mielihyvän tunnetta, energisyyttä ja hilpeyttä, mutta vaikutus voi olla myös päinvastainen aiheuttaen pelokkuutta ja vetäytyvyyttä. Kokaiini nostaa verenpainetta ja pulssia ja voi aiheuttaa kiihtymistä, vapinaa, lihaskouristuksia ja erilaisia aivoperäisiä kohtauksia, jopa tajuttomuuden ja äkkikuoleman. Erityisesti alkoholin kanssa kokaiinista tulee vaikutuksiltaan arvaamaton. Pitkäaikainen käyttö voi heikentää oppimiskykyä ja ruoansulatusta sekä aiheuttaa puutostiloja. Maksan toiminta häiriintyy ja kiusaksi jäävät unihäiriöt ja aistiharhat.

LSD

luokitellaan erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi ja se aiheuttaa aistiharhoja kuten näköhallusinaatioita ja aistikokemusten muuttumista. Ajan ja paikan taju voivat hämärtyä täysin, samoin oma minäkäsitys. Lisäksi LSD voi aiheuttaa pelko- ja ahdistuskokemuksia, sekavuutta sekä vainoharhoja. Mikäli seurauksena on psykoottinen tila, se voi kestää muutamia päiviä tai pidempään. Psykoosi on mielenterveyden häiriö, jolloin todellisuudentaju on hämärtynyt tai vääristynyt.

Huumausaineiden käyttö ja hallussapito ovat Suomessa kuten useimmissa muissakin maissa rangaistavia tekoja. Myös huumausaineiden valmistus, myynti, maahantuonti ja kuljetus ovat rangaistavia. Huumausaineiden käyttö johtaa helposti myös muihin rikoksiin.

Huumausaineita kaupataan ja tarjotaan kaikkialla maassa. Huumeisiin voi törmätä hyvinkin yllättävissä paikoissa tai yhteyksissä. Koskaan ei pidä ottaa vastaan ilmaisia näytteitä, sillä huumekokeiluun liittyy aina riski. Vaarattomia huumeita ei ole olemassakaan. Kullakin huumausaineella on omanlaisensa vaarat ja kaikkiin huumausaineisiin kehittyy voimakas joko psyykkinen (käyttäjä uskoo aineen olevan välttämätöntä hyvinvoinnilleen) tai / ja fyysinen riippuvuus (käyttäjän elintoiminnot tottuneet aineen läsnäoloon), josta on vaikea päästä irti. Pienetkin huumemäärät voivat aiheuttaa elinvaurioita.

Huumeiden käytössä toimii samanlainen sosiaalinen riippuvuussuhde kuin esimerkiksi tupakoinnissa ja alkoholin käytössä. Useat kokeilevat huumeita ensimmäisen kerran kaveripiirissä. Huumeiden säännöllinen käyttö aiheuttaa vakavan uhan nuoren kasvulle, kehitykselle ja terveydelle. Syytä on pitää mielessä myös, että jo yksikin kokeilukerta saattaa aiheuttaa vakavat seuraukset. Jos ystäväsi on jäänyt koukkuun, rohkaise häntä hakemaan apua. Huumausaineiden käyttäjä itse on voimaton katkaisemaan huumekierteensä yksin. Hän tarvitsee apua. Ainoastaan oma halu, läheisten tuki ja ammatti-ihmisten apu antavat mahdollisuuden suunnan muutokseen.

Mistä apua?

Apua ja neuvoa voi kysyä esimerkiksi koulukuraattorilta, kouluterveydenhoitajalta, nuorisoasemalta, A-klinikalta, nuorisotoimistosta, terveysasemalta, sosiaalitoimistosta, opettajalta tai poliisilta.

Lähde: Nuortenelämä.fi
Julkaistu: 14.4.2015 (MMK)

Linkkejä

Päivitetty 28.02.2020 (PK)