Mitä mielenterveys on?

Mielenterveys on elämän mittaan muuttuva tila. Mielenterveys laajana ja myönteisenä käsitteenä viittaa hyvinvointiin ja henkiseen toimintakykyyn. WHO:n määritelmän (2013) mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan.

Mielenterveys on

 • omien mahdollisuuksien tiedostamista
 • pyrkimystä toteuttaa ja lisätä omia mahdollisuuksia
 • halua valita itse ja tehdä päätöksiä
 • itsensä hyväksymistä
 • kykyä luoda ja pitää yllä tyydytystä tuottavia ihmissuhteita
 • kykyä rakastaa
 • kykyä nauttia elämästä
 • kykyä sietää kohtuullista stressiä ja muita vastoinkäymisiä
 • kykyä sietää omia ongelmiaan silloin, kun niille ei voi mitään
 • elämistä ilman jatkuvia sisäisiä ristiriitoja

Mielenterveyttä suojaavia sisäisiä tekijöitä

 • Sosiaalinen tuki, ystävät
 • Hyvä fyysinen terveys ja perimä
 • Myönteiset varhaiset ihmissuhteet
 • Riittävän hyvä itsetunto
 • Hyväksytyksi tulemisen tunne
 • Ongelmanratkaisutaidot
 • Ristiriitojen käsittelytaidot
 • Vuorovaikutustaidot
 • Kyky luoda ja ylläpitää tyydyttäviä ihmissuhteita
 • Mahdollisuus toteuttaa itseään

Mielenterveyttä suojaavia ulkoisia tekijöitä

 • Koulutusmahdollisuudet
 • Työ tai muu toimeentulo
 • Työyhteisön ja esimiehen tuki
 • Kuulluksi tuleminen ja vaikuttamismahdollisuudet
 • Turvallinen elinympäristö

Kun ihmisen tavoitteet ja hänen henkinen toimintakykynsä eivät kohtaa ja siitä johtuen hän ei selviä toimistaan tavalliseen tapaan, voi pahoin ja kärsii voidaan puhua mielenterveyden ongelmasta ja häiriöstä. Henkiset voimavarat eivät yksinkertaisesti riitä vallitsevassa tilanteessa. Elämänkulkuun liittyvät erilaiset kriisit vastoinkäymisineen on kuitenkin syytä pitää erillään varsinaisista mielenterveyshäiriöistä.

Mielenterveyden häiriöihin on hyvä hakea apua jo varhaisessa vaiheessa omasta terveyskeskuksesta,  mielenterveystoimistosta tai perheneuvolasta. Muun muassa Mielenterveystalon sivulta löytyy myös omahoito-ohjelmia, joista voi olla apua. Apua ja tukea tarvitsevat myös mielenterveysongelmista kärsivien omaiset ja läheiset.

Mielenterveyden häiriöt tai sairaudet ovat sairauksia siinä, missä fyysiset sairaudetkin. Niistä voi toipua ja niiden kanssa voi elää onnellista elämää.

Lähteet: Kalimo, Raija ; Stressi ja sen voittaminen; Jaatinen Eila (toim.); Kun läheisen mieli murtuu; Litmanen Hannu ym; Terveyden perusteet,
Jeesi.info
Mielenterveystalo
FinFami EP
 

Julkaistu 12.3.2015 (MMK)
Päivitetty: 28.02.2020 (PK)

Apua