Sosiaaliturva ulkomailla

Muutto Suomesta ulkomaille aiheuttaa yleensä muutoksia myös sosiaaliturvaan. Muutokset riippuvat sekä siitä, onko muutto tilapäinen (alle vuoden pituinen) vai vakinainen (yli vuoden pituinen) että siitä, mihin maahan muutetaan. Kela päättää, kuuluuko Suomesta pois muuttava Suomen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin eli säilyykö oikeus erilaisiin sosiaaliturvaetuuksiin, esimerkiksi opinto- ja asumistukeen, lapsilisään, työttömyysturvaan ja eläkkeeseen.

Tilapäinen muutto ulkomaille (> 1v.) ei yleensä vaikuta Kelan maksamien sosiaaliturvaetuuksien saamiseen. Sen sijaan vakituinen muutto (< 1v.) ulkomaille tarkoittaa useimmissa tapauksissa sosiaaliturvaetuuksien maksamisen päättymistä muuttoajankohdasta lähtien.

Suomesta pois muutettaessa sosiaaliturvaa sääntelee joko EU-lainsäädäntö tai Suomen solmimat sosiaaliturvasopimukset. Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.

Työntekijän sosiaaliturva

Muutettaessa työskentelemään Suomesta ulkomaille, etuuksien maksamisen määrittelee muuton kesto. Alle vuoden ulkomailla työskentelevät kuuluvat yleensä Suomen sosiaaliturvan piiriin, ja yli vuoden työskentelevät työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin. Jo lyhytkin työskentely EU/ETA-maissa ja Sveitsissä riittää kuitenkin siihen, että työntekijä siirretään ko. maan sosiaaliturvan piiriin.

Jos työhön lähtee johonkin muuhun kuin EU/ETA-maahan, Sveitsiin tai sosiaaliturvasopimusmaihin, Kela päättää sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta tapauskohtaisesti. 

Lisätietoja työntekijän sosiaaliturvasta ulkomailla. (Kela)

Opiskelijan (ja tutkijan)sosiaaliturva

Opiskelija, joka lähtee opiskelemaan toiseen EU-maahan kuuluu yleensä asuinmaansa sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. ETA-maihin tai Sveitsiin opiskelujen tai tutkimustyön vuoksi muuttavan henkilön sosiaaliturva määräytyy kansallisten lakien mukaan.

Jos opiskelu kestää alle vuoden, kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Hakemusta ei tarvitse tehdä, mutta muutosta tulee ilmoittaa Kelaan. Ilmoita myös milloin palaat takaisin Suomeen, jos paluu poikkeaa yli kuukaudella lähtiessäsi ilmoittamastasi ajankohdasta.

Jos opiskelu ulkomailla kestää yli vuoden, voi hakea Suomen sosiaaliturvan piiriin. Seuraavien ehtojen tulee kuitenkin täyttyä: opiskelet pääsääntöisesti ulkomailla, opinnot johtavat tutkintoon tai ammattiin ja opinnot suoritetaan oppilaitoksessa, joka on julkisen valvonnan alainen

Ruotsiin tai Tanskaan muutettaessa opiskelijan tai tutkijan sosiaaliturva määräytyy samoin kuin EU/ETA-maissa ja Sveitsissä. Islantiin tai Norjaan yli 6kk muuttava opiskelija tai tutkija on velvoitettu ilmoittamaan muutosta kotimaansa rekisteriviranomaisille (maistraatti, väestörekisteri). Rekisteröitymisen jälkeen henkilö siirtyy oleskelumaan (opiskelumaa) sosiaaliturvan piiriin.

Muutto toiseen Pohjoismaahan päätoimisen opiskelun vuoksi, ei aiheuta muutosta opintotuen maksamiseen, jos opiskelu hyväksi luetaan kotimaassa suoritettavaan tutkintoon. Opintojen ohessa tehtävästä työstä on aina ilmoitettava Kelaan, sillä se voi vaikuttaa sosiaalietuuksien maksamiseen.

Jos opintojen tai tutkimustyön vuoksi muuttaa muuhun kuin EU/ETA-maahan, Sveitsiin tai sosiaaliturvasopimusmaihin alle vuodeksi, säilyy Suomen sosiaaliturvan piirissä. Mikäli haluaa säilyä Suomen sosiaaliturvan piirissä, vaikka opiskelu tai tutkimustyö ulkomailla kestäisi yli vuoden, täytyy vuoden sisällä hakea päätöstä oikeudesta Suomen sosiaaliturvaan. Tämä edellyttää mm. sitä, että henkilö on kuulunut aiemmin Suomen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin ja opiskelu on päätoimista.

HUOM! Työskentely opintojen ohessa vie sosiaaliturvan työskentelyn ajalta. Työskentelystä tulee ilmoittaa Kelaan. Sosiaaliturvan pariin kuulut taas, kun lopetat työskentelyn.

Lisätietoja opiskelijan ja tutkijan sosiaaliturvasta ulkomailla. (Kela)

Työttömän työnhakijan sosiaaliturva

Työnhakijana EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä:

Työttömänä ollessasi voit hakea työtä toisesta EU- ja Eta-maasta sekä Sveitsistä kolmen kuukauden ajan ja saada samalla Suomesta samansuuruista peruspäivärahaa tai päivärahaa kuin mitä sinulle maksettaisiin työnhaun tapahtuessa Suomessa.

Kun saavut kohdemaahan, ilmoittaudu seitsemän päivän kuluessa työttömäksi työnhakijaksi. Huolehdi, että sinulla on mukanasi Kelan tai työttömyyskassa myöntämä todistus oikeudesta työttömyysturvaan (lomake U2). Mikäli löydät töitä 3kk sisällä, siirryt useimmissa tapauksissa työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin.

Jos työnhaku ei tuota tulosta, on sinun palattava Suomeen 3kk määräajan sisällä, jotta säilytät oikeutesi suomalaiseen työttömyysturvaan. Jos jäät ulkomaille yli kolmeksi kuukaudeksi, oikeutesi muuhun Suomen sosiaaliturvaan kuin työttömyyspäivärahaan ratkaistaan sen perusteella, onko asuminen ulkomailla tilapäistä vai vakinaista eli kestääkö se alle vai yli vuoden. Jos asumisesi ulkomailla on vakinaista, päättyy oikeus suomalaiseen sosiaaliturvaan samalla kun oikeutesi työttömyysturvaan päättyy.

Työnhakijana sosiaaliturvasopimusmaissa:

Sosiaaliturvasopimusmaita ovat pohjoismaat, USA, Kanada, Chile, Israel ja Australia. Pohjoismaisin voi lähteä työnhakuun samoin ehdoin kuin toiseen EU- tai ETA-maahan. Jos työnhakumatka kohdistuu muihin sopimusmaihin kuin pohjoismaihin, työttömyysetuutta maksetaan vain tilapäisen oleskelun ajalta (korkeintaan 1 vuosi). Tänä aikana sinun tulee olla työttömänä työnhakijana Suomessa ja pitää työnhakua yllä työvoimaviranomaisten edellyttämällä tavalla.

Työnhakijana muissa maissa:

Muihin kuin EU/ETA-maihin tai Sveitsiin tai sosiaaliturvasopimusmaahan muuttavalle maksetaan työttömyysetuuksia vain tilapäisen oleskelun ajalta (korkeintaan 1 vuosi). Tämä edellyttää, että olet Suomessa työttömänä työnhakijana ja pidät työhaun voimassa työvoimaviranomaisen edellyttämällä tavalla. Tilapäisen oleskelun ajalta olet osittaisesti oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan. Mikäli oleskelu kestää yli vuoden, oikeus Suomen sosiaaliturvaan päättyy sillä hetkellä, kun muutat Suomesta.

Lisätietoja: Kela

Työharjoittelijan ja au pairin sosiaaliturva

EU- ja Eta-maat ja Sveitsi:

Harjoittelun tai työn lyhyen keston ja vähäisen palkan vuoksi, työharjoittelijat tai au pairit eivät useinkaan pääse työskentelymaan sosiaaliturvaan piiriin. Jos harjoittelu tai työ au pairina ulkomailla on tilapäistä (korkeintaan 1 vuosi), voit säilyä Suomen sosiaaliturvan piirissä. Mikäli harjoittelusi/työsi ylittää työaikaan ja palkkaan liittyvät vähittäisvaatimukset siirryt työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin. Tällöin putoat pois Suomen sosiaaliturvan piiristä.

Lisätietoa vähittäisvaatimuksista - MISSOC taulukot à European Commission sivut

Sosiaaliturvasopimusmaat:

Sosiaaliturvasopimusmaita ovat pohjoismaat, USA, Kanada, Chile, Israel ja Australia. Mikäli olet lähdössä ko. maihin työharjoitteluun tai au pairiksi, oikeus sosiaaliturvaan ratkaistaan pääasiassa työskentelyn/muuton tilapäisyyden (korkeintaan 1 vuosi) tai vakinaisuuden (yli vuosi) perusteella. Mikäli harjoittelusi/työsi ylittää työaikaan ja palkkaan liittyvät vähittäisvaatimukset siirryt työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin siltä osin, mitä etuuksia sosiaaliturvasopimus kunkin maan kanssa kattaa.

Muut maat:

Muihin kuin EU- ja Eta-maihin, Sveitsiin ja sosiaaliturvasopimusmaihin työharjoittelijaksi tai au pairiksi lähtevien oikeus sosiaaliturvaan ratkaistaan yksinomaan oleskelun oletetun keston perusteella. Jos oleskelusi ulkomailla on tilapäistä (korkeintaan 1 vuosi), pysyt Suomen sosiaaliturvan piirissä. Jos oleskelusi on vakinaista (yli vuosi), menetät oikeuden Suomen sosiaaliturvaan Suomesta muuttaessasi. Tällöin kannattaa selvittää mahdollisuutesi päästä työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin.

Lisätietoja: Kela

Lähde: Kela
Päivitetty: 22.02.2018

Linkkejä

päivitetty 27.02.2020 (PK)