Vaalit ja äänioikeus

Äänestäminen on 18 vuotta täyttäneiden kansalaisten perusoikeus. Äänioikeusikäisiä ovat ne kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta, ja äänioikeutettuja kaikki äänioikeusikäiset Suomen kansalaiset. Äänioikeuden voi menettää vain luopumalla Suomen kansalaisuudesta.

Vaaleja, joissa äänioikeuttaan voi käyttää ovat: eduskuntavaalit, presidentinvaalit, kunnallisvaalit, europarlamenttivaalit, valtiollinen kansanäänestys sekä kunnallinen kansanäänestys. Vuodesta 2018 lähtien listaan kuuluu myös maakuntavaalit. Myös seurakuntavaaleissa voi äänestää kaikki 16 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet, mutta ne eivät ole ns. valtiolliset vaalit.

Vaalien keskeisten periaatteiden mukaan:

  • Vaaleissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus.

Yleisellä äänioikeudella tarkoitetaan äänioikeuden yleisiä edellytyksiä, esimerkiksi 18 vuoden ikää ja Suomen kansalaisuutta. Yhtäläisellä äänioikeudella puolestaan tarkoitetaan sitä, että kaikilla äänestäjillä on käytössään yksi ääni.

  • Vaalit ovat välittömät.

Vaaleissa äänestetään sitä yhtä henkilöä, jonka tahtoo saada valituksi. Ehdokkailla on omat äänestysnumeronsa, joka merkitään selkeästi äänestyslippuun.

  • Vaalit ovat suhteelliset.

Suhteellisessa vaalissa kullekin ehdokkaalle lasketaan vertailuluku, johon vaikuttavat sekä ehdokkaan saamien äänien että tämän edustaman puolueen saamien äänien määrä. Suhteellinen vaalitapa on käytössä kunnallisvaaleissa, eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Presidentinvaalissa tämä vaalitapa ei ole käytössä, koska ne ovat henkilövaalit.

  • Vaalit ovat salaiset.

Vaalisalaisuus tarkoittaa sitä, että äänestäjän ei tarvitse kertoa kenellekään, ketä hän on äänestänyt.

  • Kunkin äänestäjän on äänestettävä itse.

Äänioikeutta ei saa käyttää valtuusmiehen eli asiamiehen kautta. Sen sijaan äänestystilanteessa voidaan tietyin edellytyksin käyttää avustajaa.

  • Äänestämisen on tapahduttava vaaliviranomaisen edessä.

Näin pyritään turvaamaan vaalien yleinen luotettavuus, äänestäjän oikeus ja mahdollisuus ilmaista tahtonsa ja varmistaa vaalisalaisuuden toteutuminen.

Äänestää voi ennakkoäänestypäivänä tai varsinaisena vaalipäivänä. Äänestämään mentäessä tarvitaan henkilöllisyystodistus ja äänioikeusilmoitus, jonka Väestörekisterikeskus postittaa kaikille äänioikeutetuille viimeistään 24 päivää ennen vaalipäivää. Ennakkoäänestyksiä järjestetään mm. postikonttoreissa. Jos jättää äänestämisen vaalipäivään, voi äänestää vain siinä paikassa, joka äänioikeusilmoitukseen on merkitty. 

Tietyin edellytyksin äänestys voidaan suorittaa myös kotona ja laitoksessa.

Ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset voivat äänestää ennakkoon ja varsinaisena vaalipäivänä valtioneuvoston asetuksella äänestypaikoiksi määrätyissä edustustoissa ja niiden toimipaikoissa.

Ulkomailla vakituisesti asuvat 'ulkosuomalaiset' ja ns. kaksoiskansalaiset voivat äänestää eduskuntavaaleissa ja presidentivaaleissa sekä tietyin edellytyksin europarlamenttivaaleissa. Myös heille lähetetään äänioikeusilmoitus väestötietojärjestelmässä olevaan osoitteeseen. Ulkosuomalaiset voivat äänestää joko ennakkoäänestysaikana, missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa joko ulkomailla tai Suomessa TAI vaalipäivänä Suomessa ilmoituskortissa mainitussa äänestyspaikassa.

Lähde: Vaalit.fi

Tiesitkö..?
Suomi antoi ensimmäisenä Euroopassa ja kolmantena koko maailmassa vuonna 1906 naisille äänioikeuden! Samalla salliittiin naisille oikeus asettua ehdolle vaaleihin.

Linkkejä