Työtodistus

Työtodistus on annettava työntekijän pyynnöstä työsuhteen päättyessä

Työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada kirjallinen työtodistus, kun työsuhde päättyy. Työntekijän itsensä on pyydettävä työtodistusta työnantajalta. Työnantajan velvollisuus on antaa työtodistus viivytyksettä, tavallisissa tapauksissa noin yhden viikon sisällä työntekijän pyynnöstä.

Työtodistuksen sisältö

Ennen työtodistuksen kirjoittamista työnantajan on syytä kysyä, mitä seikkoja työntekijä haluaa työtodistuksessa mainittavan. Lyhyin mahdollinen työtodistus sisältää vain maininnan työntekijän työsuhteen kestoajasta ja työtehtävien laadusta.

Vain työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä työtodistuksessa on mainittava sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä että työsuhteen päättymisen syy, tai vain toinen näistä.

Työsuhteen päättymisen syyllä ei tarkoiteta nimenomaisia, yksilöityjä irtisanomisen tai purkamisen perusteita. Työtodistuksessa riittää maininta siitä, kumman toimesta ja millä tavalla työsuhde on päättynyt. Esimerkiksi että työsuhde on päättynyt työntekijän omaan irtisanoutumiseen. Jos työnantaja on irtisanonut työsopimuksen työn loppumisen tai muun taloudellisen tai tuotannollisen syyn vuoksi, tämä on kuitenkin syytä mainita, samoin jos työsuhde on päättynyt sovitun määräajan lakkaamisen tai muun määräaikaisen perusteen johdosta.

Jos työntekijä pyytää työtodistukseen vain työsuhteen päättymisen syytä, mutta ei arviota työtaidosta ja käytöksestä, työsuhteen päättymisen syytä ei saa kirjoittaa sillä tavalla, että se samalla sisältäisi arvion työtaidosta tai käytöksestä.

Virheiden ja puutteiden korjaamiseksi uusi työtodistus

Työnantaja on velvollinen antamaan uuden korjatun työtodistuksen, jos hän on kirjoittanut työtodistukseen virheellisiä tietoja tai maininnut siinä esimerkiksi työsuhteen päättymisen syyn tai arvion työtaidosta ja käytöksestä, vaikka työntekijä ei ole näitä pyytänyt. Sama velvollisuus syntyy, jos työnantaja on kirjoittanut työtodistukseen sellaisia tietoja, joita siinä lain mukaan ei saa mainita.

Antamisvelvollisuus on voimassa kymmenen vuotta

Työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus, jos sitä pyydetään kymmenen vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Arviota työtaidosta ja käytöksestä on kuitenkin pyydettävä viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Jos työsuhteen päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta, työtodistus työsuhteen kestoajasta ja työtehtävien laadusta on annettava vain, jos siitä ei työnantajalle aiheudu kohtuutonta hankaluutta.

Työtodistusrikkomus ilmoitetaan syytetoimenpiteitä varten

Työnantaja, joka rikkoo työtodistusta koskevia säännöksiä on tuomittava työsopimuslakirikkomuksesta sakkorangaistukseen. Jos työntekijä on pyytänyt työtodistusta työnantajalta eikä sitä ole hänelle annettu, hän voi saattaa rikkomuksen työsuojelupiirin tietoon. Jos työnantaja ei työsuojelupiirin kehotuksestakaan anna työtodistusta, työsuojelupiiri ilmoittaa rikkomuksen viralliselle syyttäjälle.

lähde: Työsuojeluhallinto

linkkejä

Työsuojelu.fi: työtodistus